សាលាអន្តរជាតិហ្គោលដិនប្រ៊ីជភ្នំពេញ (GBISPP) គឺជាសាលាចំណេះទូទៅអន្តរជាតិ ទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលី 🇦🇺

📚 កម្មវិធីចំណេះទូទៅអន្តរជាតិ វេស្ទើនអូស្ត្រាលី 🇦🇺 (K-12) ៣ភាសា៖ អង់គ្លេស~ខ្មែរ~ចិន

🎓 សញ្ញាបត្របាក់ឌុប និងព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ ផ្តល់ជូនដោយក្រសួងអប់រំប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលមានតម្លៃស្មើសញ្ញាបត្របាក់ឌុបខ្មែរ និងមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងស្រុក និងទូទាំងពិភពលោក។

Golden Bridge International School of Phnom Penh (GBISPP) is an international school accredited by School Curriculum and Standards Authority (SCSA), the Government of Western Australia 🇦🇺

📚 Western Australian Curriculum (K-12) in 3 languages (English, Khmer, and Chinese)

🎓 Western Australian Certificate of Education (WACE) and transcripts are issued by the Ministry of Education of Western Australia, recognized locally and  internationally.

For detailed information 👉 Telegram: 076 5000 988 (GBISPP Customer Service)

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home