បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា ២០២១ – ២០២២ ចូលរៀនថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១!

New Academic Year 2021 – 2022 Starts on September 1, 2021!

• សាខាទួល​គោក៖
☎️ 076 5000 988 (Mobitel)
☎️ 096 5000 678 (Smart)
📍 ទីតាំងសាខាមត្តេយ្យទួល​គោក => https://goo.gl/maps/8y3UW8XnaTzt6e7fA
📍 ទីតាំងសាខាបឋមសិក្សាទួល​គោក => https://goo.gl/maps/XapVWXR3XryQ834t5

• សាខាសែនសុខ (ក្រាំងធ្នុង)៖
☎️ 076 5000 899 (Mobitel)
☎️ 096 2890 888 (Smart)
☎️ 088 5000 988 (Metfone)
📍 ទីតាំងសាខាសែនសុខ (ក្រាំងធ្នុង) => https://goo.gl/maps/1Kbes4JaFskKjBuK8

• Toul Kork Branch:
076 5000 988 (Mobitel)
096 5000 678 (Smart)

• Sen Sok Branch (Krang Thnong):
076 5000 899 (Mobitel)
096 2890 888 (Smart)
088 5000 988 (Metfone)

Nursery and Pre-kindergarten Program

Kindergarten  Program

Primary Education Program

Secondary Education Program