សិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិហ្គោលដិនប្រ៊ីជភ្នំពេញ សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រ២៖ សញ្ញាបត្រចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ និងសញ្ញាបត្រចំណេះទូទៅអន្តរជាតិពី Oxford International Curriculum ចក្រភពឡង់គ្លេស!

Studying at Golden Bridge International School Phnom Penh, students will receive 2 certificates: General Education in Khmer and International General Education from Oxford International Curriculum, the United Kingdom.

• សាខាទួល​គោក៖
☎️ 023 5000 988
☎️ 076 5000 988
☎️ 096 5000 678
📍 ទីតាំងសាខាទួលគោក => https://goo.gl/maps/XapVWXR3XryQ834t5

• សាខាសែនសុខ (ក្រាំងធ្នង់)៖
☎️ 077 890 888
☎️ 096 2890 888
☎️ 088 5000 988
📍 ទីតាំងសាខាសែនសុខ (ក្រាំងធ្នង់) => https://goo.gl/maps/1Kbes4JaFskKjBuK8

 

Nursery and Pre-kindergarten Program

Kindergarten  Program

Primary Education Program

Secondary Education Program