គោលការណ៍ប្រាំមួយយ៉ាងដែលសាលាអន្តរជាតិហ្គោលដិនប៊្រីជភ្នំពេញអនុវត្ត ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍកុមារតូចអោយបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា៖

  • វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងការសិក្សា
  • គ្រូបង្រៀនមានតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ការសិក្សា
  • ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សចូលរួមសិក្សាតាមរយ:ល្បែងកំសាន្តដែលបង្កប់អត្តន័យអប់រំ
  • ការសិក្សាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងតាមរយ:ការឆ្លើយតបប្រកបដោយគុណភាព
  • សិស្សជាអ្នកបង្កើតពុទ្ធិដោយខ្លួនខ្លួនឯង
  • ការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ