ពិធីចែកបណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សពូកែប្រចាំឆមាសទី១ កម្មវិធីចំណេះទូទៅខ្មែរ និងអង់គ្លេស ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៨ – ២០១៩

Awarding Ceremony for Outstanding Students of First Semester Examination, Khmer and English Primary Education Programs, Academic Year 2018 – 2019